Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Stafa Group B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17075593

Artikel 1 Definities

Stafa: Stafa Group B.V. (Den Engelsman 18, 6026 RB Maarheeze, NL)
Afnemer: elke professional of consument die met Stafa een overeenkomst sluit tot aankoop dan wel levering van door Stafa aan Afnemer te leveren zaken.
Algemene voorwaarden: algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Stafa Group.
Product: door Stafa aangeboden dan wel geleverde bevestigingsmaterialen en diensten in de ruimste zin des woords en aanverwante artikelen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stafa en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Stafa en Afnemer.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Stafa slechts wanneer die afwijkingen schriftelijk met Stafa zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Elk aanbod van Stafa is vrijblijvend en zal Stafa slechts binden nadat de aanvaarding van het aanbod door Afnemer door Stafa schriftelijk aan Afnemer is bevestigd. Het geleverde kan afwijken van bij het aanbod getoonde afbeeldingen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stafa niet. Artikel 6:225, lid 2 BW is niet toepasselijk. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van Stafa geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding.

3.2 Zolang het aanbod, althans de overeenkomst, door Stafa niet schriftelijk dan wel elektronisch aan Afnemer is bevestigd, is Stafa bevoegd het aanbod te herroepen.
3.3 Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven voor speciale aanmaken gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden. Bij bestelling van geringere aantallen wordt het recht voorbehouden de prijs aan te passen. Op bestelde aantallen van speciaal aangemaakte producten geldt een voorbehoud van meer- of minderlevering van 10%.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en de bevestiging van ontvangst van de aanvaarding door Stafa aan Afnemer.

4.2 Afnemer kan zijn aanvaarding herroepen zolang de overeenkomst door Stafa niet aan Afnemer is bevestigd.

4.3 Behoudens tegenbewijs door Afnemer wordt de inhoud van de overeenkomst geacht te blijken uit de door Stafa aan Afnemer toegezonden (schriftelijke of elektronische) bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 5 Conformiteit

5.1 Alle opgaven door Stafa van hoeveelheden, afmetingen, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Stafa kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Stafa opgegeven of met Stafa overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Stafa betreffende hoeveelheden, afmetingen, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

5.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen/prijzen, binden Stafa niet.

5.3 Indien Stafa een (proef)model aan de Afnemer heeft getoond en/of meegegeven dan geldt dit (proef)model slechts als aanduiding. De Afnemer mag geenszins de verwachting hebben dat de te leveren producten identiek aan het (proef)model zullen zijn.

5.4 De Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Afnemer.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Stafa ontwikkelt, vervaardigt, laat vervaardigen of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Stafa.

6.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van Stafa, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stafa ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Stafa met betrekking tot het gebruik van de merken, logo's en andere aanduidingen van Stafa.

6.3 Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 7 Prijzen

7.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging vermelde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn” ofwel op levering “op kosten van de Afnemer” volgens Incoterms geldend op het moment van afgifte van de aanbieding c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

7.2 Stafa is gerechtigd om voor orders beneden een door Stafa vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Stafa geldende regeling.

7.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Stafa gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 8 Levertijd en aflevering

8.1 Levering geschiedt ex works onze magazijnen (volgens Incoterms geldend op het moment van afgifte van de aanbieding c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst), tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

8.2 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Stafa niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Stafa niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Stafa is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

8.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Stafa benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Stafa benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

8.4 Stafa bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Afnemer.

8.5 De Afnemer is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De Afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.

8.6 Stafa bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.

8.7 Mocht een door de Afnemer besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Stafa indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.

8.8 Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Stafa dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Stafa heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

8.9 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Stafa gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en bij de Afnemer in rekening te brengen.

8.10 Stafa is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Stafa daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.

8.11 Stafa is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Stafa onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Stafa of diens leveranciers.

Indien Stafa door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

9.2 Indien sprake is van een overmacht situatie is Stafa bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Indien de overmacht situatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

9.3 Indien Stafa bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Gebreken en reclame

10.1 Stafa staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Stafa geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Stafa, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Stafa. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 3 maanden.

10.2 Afwijkingen in hoeveelheid, kleur, gewicht en maat van minder dan 10% gelden niet als gebreken en kunnen derhalve geen grond voor reclame zijn.

10.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

 • normale slijtage
 • het door (personeel van) de Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften
 • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik
 • onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Afnemer
 • gebruik van producten in een andere dan de originele staat
 • achterstallig onderhoud
 • gebruik in combinatie met materialen van derden
 • reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stafa
 • doorverkoop
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.

Voor (schade als gevolg van) dergelijke gebreken is Stafa niet aansprakelijk.

10.4 De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

10.5 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.

10.6 De Afnemer dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Stafa te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Stafa.

10.7 Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Stafa in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Stafa te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

10.8 Retourzending aan Stafa van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stafa en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.

10.9 Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Stafa geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn.

10.10 De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer.

10.11 De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Stafa voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

10.12 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

10.13 De Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Stafa binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Stafa mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

10.14 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.

10.15 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Stafa behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan Afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door Stafa in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Afnemer door Stafa te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voormeld totdat Afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van Stafa heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die Stafa jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Stafa.

11.2 Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Stafa gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

11.3 De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

11.4 De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Stafa te bewaren.

11.5 De Afnemer komt jegens Stafa geen retentierecht op de door Stafa geleverde producten toe.

Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Stafa te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

12.2 Stafa heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

12.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.4 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 250,-.

12.5 De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Stafa is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Stafa schuldig is/zijn.

12.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Stafa hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.7 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van de door Stafa te leveren prestaties), surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Stafa het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met Afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Stafa tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

13.2 Stafa heeft, wanneer de overeenkomst op grond van artikel 13.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van de) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van Stafa om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van Afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.

13.3 In de in artikel 13.1 bedoelde gevallen kan Stafa ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen Afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Stafa in dit geval het recht op vergoeding van de schade hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Stafa is gerechtigd een door haar met de wederpartij gesloten overeenkomst te annuleren, zonder daarbij aan de wederpartij enige vergoeding verschuldigd te zijn, bij overschrijding van de levertijd door de toeleverancier van desbetreffende zaken of in het geval de toeleverancier anderszins jegens Stafa te kort schiet in de nakoming van zijn leveringsverplichting.

Artikel 14 Advisering

14.1 Alle door Stafa gegeven adviezen en door Stafa verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Stafa te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Stafa verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Stafa verleent terzake geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Stafa, is Stafa niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Stafa tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Stafa.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Buiten het bepaalde in Artikel 10 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op Stafa wegens gebreken in of met betrekking tot de door Stafa geleverde producten. Stafa is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook.

15.2 Stafa is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

15.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer.

15.4 Stafa is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • verkeerd gebruik van de producten;
 • het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
 • het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;
 • het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten.

15.5 In alle gevallen waarin Stafa gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Stafa, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel in de polis genoemde eigen risico van Stafa.

15.6 Indien Stafa op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Stafa niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

15.7 Iedere vordering op Stafa, tenzij deze door Stafa is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

15.8 De Afnemer vrijwaart Stafa, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Stafa van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Stafa voortvloeiende kosten.

Artikel 16 Emballage

16.1 Indien Stafa voor duurzame emballage zorgdraagt, dient de Afnemer binnen 30 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd aan Stafa te retourneren.

16.2 Alle kosten van herstel, vervanging en reiniging komen volledig voor rekening van de Afnemer.

16.3 De Afnemer is voor elke week dat hij de emballage te laat retourneert een bedrag van EUR 25,- aan Stafa verschuldigd, waarbij een deel van een week geldt als één volledige week.

Artikel 17 Vertegenwoordiging

Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Stafa aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 18 Algemeen

18.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Stafa en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

18.2 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Stafa is gevestigd.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle overeenkomsten die door Stafa worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

19.3 Alle geschillen tussen Stafa en de Afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Stafa bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.

19.4 Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Versie: 31-10-2019